Váš košík je prázdný

Prohlášení o ochraně osobních dat

Informace o nakládání s osobními údaji fyzických osob (lidí)

Nakládaní s osobními údaji se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) účinného ode dne 25.5. 2018 (dále jen Nařízení).

Dodavatel
(tj. podnikající fyzická osoba - Václav Jetmar IČ: 12098205, se sídlem Šumperk, Janáčkova 1385/18, PSČ 78701, registrovaná u živnost.odb.Městského úřadu v Šumperku pod.č.j. MUSP/10955/2014 , který je ve smyslu příslušných právních předpisů správcem osobních údajů a podnikající fyzická osoba Václav Jetmar ml. IČ: 60009667, regisrovaná tamtéž pod.č.j.MUSP/10882/2014, podnikající společně na základě Smlouvy o společnosti uzavřené dne 30.12.2016)
je oprávněn veškeré osobní údaje poskytnuté mu zákazníkem, tj.:

- údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Zákazníka či osoby za Zákazníka jednající
(např. jméno, příjmení, adresa bydliště, popř. trvalého pobytu; resp. u Zákazníka, který je fyzickou osobou podnikatelem, jméno, příjmení, sídlo, identifikační číslo („IČO“), daňové identifikační číslo („DIČ“), další údaje, z nichž vyplývá, že podniká či je zapsán do příslušného rejstříku či registru); a
- údaje umožňující kontakt se Zákazníkem
(např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné údaje)
- další údaje
(např. bankovní spojení, údaje o sjednání dodávek zboží a využívání služeb, resp. případně i jakékoliv další osobní údaje obsažené v komunikaci se Zákazníkem).

zpracovávat bez souhlasu Zákazníka, neboť je zpracovává za účelem:

- splnění Smlouvy
(zejména pro dodání Zboží, a to i prostřednictvím třetí strany, tj. smluvního dopravce/přepravce/prodejny, dle Zákazníkem podle jeho potřeby zvoleného způsobu v pro něj vyhovují době, apod.)
- splnění právních povinností Dodavatele
(zejména povinností stanovených v oblasti vedení účetnictví, daňové správy, archivování, vyřizování reklamací, vrácení ceny při odstoupení od Smlouvy apod.)
- ochrany oprávněných zájmů Dodavatele či třetí strany
(zejména pro doložení uzavření Smlouvy, řádného splnění Smlouvy a povinností z ní plynoucích, jako je např. dodání Zboží, vyřízení případné reklamace, obdržení/vrácení ceny; jakož i obecně pro zjišťování spokojenosti Zákazníka a komunikace s ním, apod.)

Poskytnutí shora uvedených osobních údajů je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich poskytnutí není možné uzavřít smlouvu, resp. Dodavatel bez toho, že mu budou Zákazníkem osobní údaje poskytnuty nemůže uzavřenou Smlouvu splnit ani nemůže plnit právními předpisy mu stanovené povinnosti a chránit oprávněné zájmy, a to ani své ani třetích osob.

Zpracování osobních údajů provádí Dodavatel, který je ve smyslu příslušných právních předpisů správcem údajů. Zpracování je prováděno v jeho sídle, popř. provozovnách, přímo dodavatelem, případně jednotlivými pověřenými zaměstnanci dodavatele, příp. zpracovateli. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky i manuálním způsobem za dodržení kontrolních, technickými a bezpečnostních mechanismů zajišťujících maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Osobní údaje Dodavatel, poskytuje, resp. může poskytnout:


- smluvním partnerům Dodavatele, kdy jde zejména o subjekty poskytující i Dodavateli služby ve vztahu k zákazníkům (např.dopravci, popř. subjekty zajišťují či koordinující zasílání zpráv apod.; - státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy, kdy jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány dohledu apod.;
- dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv Dodavatele, např. právním zástupcům. daňovým poradcům apod.

Zpracování je prováděno v sídle Dodavatele, popř. jeho provozovnách, přímo Dodavatelem nebo jednotlivými pověřenými zaměstnanci Dodavatele, příp. zpracovateli. Ke zpracování dochází automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky i manuálním způsobem za dodržení kontrolních, technickými a bezpečnostních mechanismů zajišťujících maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo na ochranu soukromí a jsou buď na základě zákona či na základě smluv uzavřených s Dodavatelem povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Zákazník (fyzická osoba) jako subjekt údajů má právo požadovat od Dodavatele přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Kontaktní údaje na Dodavatele jsou:

Telefon: +420 583217343
Email: eshop@jetty.cz
Adresa: Janáčkova 1385/18, 78701 Šumperk

Zákazník (fyzická osoba) jako subjekt údajů má též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
zpět